zqiceberg 未评级小组情况: 已通过 100

  • 517编程测试专用: 0/15

  • 2020暑假班普及组水平测试专用: 5/6

  • 普及组模拟赛: 40/40

  • 517编程2020普及组信心赛: 34/35

  • 【4段】热身训练: 12/40

  • 【中级班】517编程普及组: 3/61

  • 普及组300+冲刺小组: 14/28

  • 【517周赛3期】division1: 4/50

  • 【517周赛1期】division2: 0/50


做题情况: 已通过 508

problem solved: (50) 第1页
problem solved: (50) 第2页
problem solved: (50) 第3页
problem solved: (48) 第4页
problem solved: (48) 第5页
problem solved: (46) 第6页
problem solved: (7) 第7页
problem solved: (0) 第8页
problem solved: (0) 第9页